JEC Environmental Report
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2556
  • ค่าดัชนีความปลอดภัย 1.55/1000
  • รักษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นเสียชีวิตให้เท่ากับศูนย์
  • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับ 2 รางวัล จากโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย 75 MLD
  • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง ได้รับรางวัล "Best Construction Site Housekeeping Award" ในประเภท E&M Works Contracts ซึ่งจัดโดยกระทรวงระบายน้ำ (Drainage Services Department)
  • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง ได้รับรางวัล "Safety Performance Award"
    จากการประกวดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของฮ่องกง ครั้งที่ 12
  • ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 7.2% ที่สำนักงานในฮ่องกง
  • 80% ของกระดาษทั้งหมดถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง และ
  • รักษาอัตราการกระทำที่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานให้เท่ากับศูนย์
Image A member of the Jardine Matheson Group