JEC Environmental Report
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2559
  • บรรลุเป้าหมายดัชนีความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท ไม่เกิน 1.06/1000
  • รักษาเป้าหมายอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นเสียชีวิตให้เท่ากับศูนย์
  • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง ได้รับรางวัล Best Construction Site Housekeeping Award ประเภท E&M Works Contracts ซึ่งจัดโดยกระทรวงระบายน้ำ (Drainage Services Department)
  • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง และบริษัทร่วมทุนได้รับรางวัล Best Construction Site Housekeeping Award ซึ่งจัดโดยกระทรวงระบายน้ำ (Drainage Services Department)
  • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง ได้รับรางวัล Zero Accident Award จัดขึ้นสำหรับโครงการ Kai Tak Development Reconstruction และการปรับปรุง Kai Tak Nullah
  • สำนักงานในฮ่องกง ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 6.4%
  • 75% ของกระดาษทั้งหมดถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง
  • การรักษาอัตราการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมให้เท่ากับศูนย์

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2558 (PDF version)
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2556 (PDF version)
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2555 (PDF version)
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2554 (PDF version)
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2553
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2552
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2551
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549
 
Image A member of the Jardine Matheson Group