JEC Environmental Report
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2555
  • ค่าดัชนีความปลอดภัย 0.81/1000
  • รักษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นเสียชีวิตให้เท่ากับศูนย์
  • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศฟิลิปปินส์ประสบความสำเร็จในการทำงานโดยไม่มี
    อุบัติเหตุครบหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงานในโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย 75 MLD
  • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง ได้รับ 5รางวัลจากการประกวดด้านอาชีวอนามัย
    และความปลอดภัยของฮ่องกงครั้งที่ 11
  • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง ได้รับรางวัล "British Safety Council International Safety Award"
Image A member of the Jardine Matheson Group