JEC Environmental Report
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2558
 • บรรลุเป้าหมายดัชนีความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท ไม่เกิน 1.33/1000
 • รักษาเป้าหมายอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นเสียชีวิตให้เท่ากับศูนย์
 • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง ได้รับรางวัล Safety Performance Award (Construction) จากการประกวดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของฮ่องกง ครั้งที่ 14
 • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง ได้รับรางวัล Best Construction Site Housekeeping Award ประเภท E&M Works Contracts ซึ่งจัดโดยกระทรวงระบายน้ำ (Drainage Services Department)
 • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง และบริษัทร่วมทุน ได้รับ 2 รางวัล เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านความปลอดภัย ประเภท Considerate Contractors Site Award และประเภท Outstanding Environmental Management and Performance ซึ่งจัดโดยกระทรวงระบายน้ำ (Drainage Services Department)
 • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ฮ่องกง และบริษัทร่วมทุน ได้รับรางวัล The lowest Reportable Accident Frequency Rate (RAFR) award ของโครงการ MTRC
 • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล Workplace Safety & Health (WSH) Performance Award 2015 (Silver Award)
 • จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบรรลุเป้าหมาย 7,731,940 คน-ชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 – เดือนกันยายน 2558
 • สำนักงานในฮ่องกง ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 6.4%
 • 89% ของกระดาษทั้งหมดถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง และ
 • รักษาอัตราการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมให้เท่ากับศูนย์
Image A member of the Jardine Matheson Group